REGULAMIN KLUBU TRIGYM

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Trigym.
Klub Trigym świadczy usługi w zakresie:
• Zajęć biegowych na bieżniach AirRunner;
• Zajęć rowerowych na trenażerach Kinetic Rock & Roll, Kinetic Road oraz Wahoo Snap;
• Zajęć stabilizacji i poprawy koordynacji ruchowej;
• Zajęć wideo analizy techniki biegu;
• Zajęć pływania na basenie MOSRiR;
§ 1
Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe lub indywidualne, bądź karnetu lub pakietu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz uiszczenie opłaty. Tym samym uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu.
§ 2
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego (L4) może zostać przedłużony karnet, maksymalnie o 14 dni.
§ 3
Wykupiony karnet jest numeryczny i może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności umieszczonej na karnecie i nie podlega przedłużeniu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia roweru pozostawionego w magazynie rowerowym.
§ 4
Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet, upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.
§ 5
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz rzezy pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Trigym nie ponosi odpowiedzialności.
§ 6
W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą. W trakcie zajęć biegowych, rowerowych, stabilizacji obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, baletki, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.
§ 7
Do korzystania z trenażerów Kinetic Rock&Roll, Kinetic Road oraz Wahoo Snap należy przynieś własny rower. Podłączenie roweru do trenażera, jak również skonfigurowanie systemu Zwift i Perfpro leży w gestii pracowników Trigym. W razie jakichkolwiek problemów prosimy informować recepcję.
§ 8
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
§ 9
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
§ 10
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Osoby przebywające na terenie Trigym zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
§ 11
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.
§ 12
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika Trigym. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, niezwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.
§ 13
Klub Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.
§ 14
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.
§ 15
Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, Trigym zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach, jeżeli zostanie przekroczona dopuszczalna ilość uczestników.
§ 16
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
§ 17
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed rozpoczęciem zajęć.
§ 18
Do sterowania klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik klubu Trigym.
§ 19
Trigym zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora.
§ 20
Trigym nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.
§ 21
Osoby korzystające z basenu MOSRiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pływalni tak samo jak regulaminu Trigym. Szczegóły podane są w umowie.
§22
Magazyn Rowerowy:
Po treningu możesz zostawić u nas rower. Decydując się na to musisz wiedzieć, że:
• Magazyn ma ograniczoną liczbę miejsc (około 60);
• Nikt nie zmusza Cię do zostawienia roweru. Magazyn roweru jest po prostu ułatwieniem w treningu dla naszych klubowiczów;
• Trigym nie jest parkingiem rowerowym. Rower mogą przechowywać jedynie osoby posiadające karnet na zajęcia indywidualne/grupowe albo pakiety;
• Cena za przechowywanie roweru – karnet miesięczny na 8 wejść i więcej – nieodpłatnie, karnet miesięczny na 4 wejścia i mniej – 30 zł/miesiąc;
• Roweru nie mogą przechowywać osoby korzystające z wejść jednorazowych;
• Osoba może przechowywać rower w myśl zasady: 1 karnet – 1 rower;
• Klub Trigym odpowiada za przechowanie roweru w kwocie ubezpieczenia 200 tys. zł dla 60 rowerów, możesz wykupić dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie sprzętu w cenie: 25zł /sztuka/ miesiąc, na sumę ubezpieczenia roweru 10 tys. zł;
• Przechowywanie roweru jest ważne tak długo jak ważny jest karnet/pakiet. Jesteś zobligowany do zabrania swojego roweru w momencie wykorzystania ostatniego wejścia z karnetu lub pakietu;
• Jeżeli Twój rower pozostaje w magazynie, a Twój karnet jest po terminie ważności, klub Trigym nalicza dodatkową opłatę za przechowywanie roweru w wysokości: 50 zł/tydzień;
§23
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
§24
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio w recepcji Klubu.
§25
Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na używanie wizerunku uczestnika zajęć i publikowanie zdjęć na stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku.