KLAUZULA Informacyjna RODO – art 14

w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art, 14 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27.04.2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95i46^//E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L

119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, ze:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Trigym Tomasz Świtalski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 184b 71-256 Szczecin;
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:
 • imię, nazwisko;
 • adres e-maiI
 • telefon
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są tylko do celu realizacji:
 • Umowy podczas zakupu pakietu;
 • Informacji marketingowych wysyłanych przez klub Trigym;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane;
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą:
 • Podwykonawcy wspierający nas, np. w wykonaniu usług remontowych;
 • Podmioty obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne;
 • Podmioty świadczące nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi świadczonej przez Trigym
 1. Przysługujące Pani/Panu prawo:
 • Sprostowanie (poprawienie) danych;
 • Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
 • Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • Przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym wart,20 RODO).
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny;
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieścisłości lub błędy;
 3. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu
 4. Kontakt: Klub Trigym:

Wojska Polskiego 184b w Szczecinie.

TEL : 512 198 823

Firma Trigym Tomasz Świtalski NIP 8522391363 REGON 380516077